Cíl mateřské školy

Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, přitom vycházet z přirozených potřeb dítěte. Hra je hlavní činností dítěte a má zároveň význam pro jeho seberozvíjející učení.

Mateřská škola nabízí dětem dostatek volného pohybu, optimální denní režim a vhodné prostředí.

 

 • Podporuje vše, co je příznivé pro dítě předškolního věku, vytváří pozitivní klima v mateřské škole.
 • Podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
 • Podporuje u dětí důležité dovednosti – zrakové a sluchové percepce, pozornost, fantazii, představivost, myšlení, paměť, jazykové a komunikační schopnosti.
 • Vytváří u dětí pozitivní vztah ke čtení, ke knihám.
 • Vytváří dětem podnětné prostředí, dbá na jejich tělesnou pohodu, umožní dostatek volného pohybu, vytváří dětem bezpečné prostředí – aby se děti cítily v MŠ v bezpečí, téměř jako doma.
 • Podporuje pohybové dovednosti, obratnost.
 • Klade důraz na důslednost a spravedlnost, stanovuje hranice – dítě musí přesně vědět, co smí a co nesmí – jednotná výchova a spolupráce všech učitelek v MŠ.
 • Uspokojuje a respektuje každodenní potřeby dítěte: obecně lidské, zvláštní potřeby věku. V tomto smyslu pečuje i o spokojenosti dospělých – učitelek a rodičů, bez níž by nebylo spokojenosti dětí.
 • Hra je hlavní činností dítěte – vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru – dostatek funkčních, podnětných a estetických hraček, dostatek času na hru, možnost hru dokončit, pokračovat, poskytuje prostor pro experiment.
 • Pečuje o zdravou výživu, která ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Zdravá výživa zajišťuje růst a vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i vnitřním vlivům.
 • Respektuje a posiluje duševní vývoj předškolního dítěte, posiluje a povzbuzuje jeho sebedůvěru, chrání před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. V hodnocení klade důraz na to, co dítě umí, v čem jsou jeho přednosti; povzbuzování dětí.
 • Stanoví a dodržuje rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ, která zabezpečí rytmický řád a umožní učitelce pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči.
 • Podporuje v dětech lásku k přírodě, pomáhá objevovat a odhalovat krásy přírody, naučit vážit si všeho živého, co nás obklopuje – bezprostřední kontakt s přírodou.
 • Pozitivně rozvíjí vztahy:dítě – dítě, dítě – učitel, dítě – rodič.
 • Potlačuje vzrůstající agresivitu a hrubost dětí /podporovat v dětech zájem o potřeby své, kamarádů, blízkých – naučit se druhým pomáhat, respektovat kamaráda, spolupracovat s nimi/.

 

 • Rozvíjí společenství MŠ a rodiny. Prolínání vlivů z rodiny do MŠ a opačně je možné jen na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Nabízí rodině podněty, dovednosti a inspiraci. MŠ by měla pružně reagovat na požadavky rodičů, vycházet rodičům vstříc.
 • Přijímá sebe jako součást města. Svými aktivitami se podílí na společenském klimatu města.
 • Usiluje o součinnost se základní školou a umožní dětem nestresující, plynulý přechod ze školy mateřské do 1. ročníku školy základní. Umožní dětem bližší poznání školy.
 • Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání.
 • Cílem snažení je šťastné dítě a spokojený rodič.

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6