Hra v mateřské škole

 

Mateřská škola vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je pro dítě předškolního věku potřebou a hlavní činností. V jeho rozvoji je nezastupitelná. Hra rozvíjí všechny schopnosti předškolního dítěte. Ve hře se dítě bezpečně a efektivně učí a získává nové zkušenosti. Učitelka mateřské školy se proto hře dětí maximálně věnuje a využívá všech výchovných možností, které hra dětem poskytuje.

 • hra má význam pro seberozvíjející učení dítěte; potřeba hry vychází z vnitřního puzení proniknout do okolního světa, poznat ho, obstát v něm
 • hra pomáhá dítěti překlenout rozdíl mezi reálnou a představovanou skutečností
 • na hře dítěte poznáme sílu a charakter jeho seberozvíjející potřeby v dostatečné a neskrývané podobě

 

Prostředky a podmínky pro hru:

 

Pro hru musí děti mít:

 

 • dostatek funkčních, podnětných a estetických hraček, předmětů a materiálů ke hraní

 

 • bezpečné prostředí odpovídající potřebám hry

 

 • volný přístup k hračkám, které musí být v jejich dosahu a dohledu

 

 • vhodné oblečení, které nebrání hře

 

 • dostatek prostoru; místo pro samotu, intimitu

 

 • dostatek času, možnost hru dokončit, ve hře pokračovat, produkty hry si na čas uschovat

 

 • pochopení hry ze strany dospělého

 

 • napomáhání hře volbou a navazováním situací, které podnítí začátek, případně průběh hry

 

 • pozorovat jednotlivé děti při hře

 

Učitelka respektuje vývojové zvláštnosti jednotlivých dětí, dává možnost hrát si tak, jak to odpovídá stupni jejich zralosti. Pozoruje a poznává jednotlivé děti při hře a sleduje stádia jejich vývoje. Do hry vstupuje jako partner a zasahuje citlivě tam, kde je potřeba pomoci.

 

Učitelka:

 • používá všechny možné formy – experimentování, manipulování, pozorování, konstruování, tvoření, pomoc při práci atd.
 • využívá vhodných příležitostí k obohacení, rozšiřování a prohlubování her
 • napomáhá hrám volbou a navozováním situací
 • dává dostatek času k dokončení hry, k pokračování ve hře, dbá na uschování produktů hry, s dostatečným předstihem upozorní dítě, že bude potřeba hru ukončit či přerušit
 • sleduje dodržování dohodnutých pravidel
 • rozvíjí u dětí poznávání a nabývání nových zkušeností, znalostí a dovedností
 • podporuje u dětí sebedůvěru, autorství
 • posiluje u dětí vlastní smysl pro odpovědnost a samostatnost myšlení
 • podněcuje děti k estetickým prožitkům a zálibám
 • vede děti k spontánnímu vyjadřování vnitřních pocitů, vnímání sebe sama, k hlubšímu vnímání vlastních emocí
 • poskytuje okamžité porozumění a lásku k dětem a tím u nich překonává strach a nedůvěru z neznámého prostředí, oceňuje kladné jednání dětí

PŘÍNOS:

 

 • pocit bezpečí
 • sebedůvěra
 • životní dovednosti – manuální, motorické, sociální
 • učí se komunikovat slovy, pohyby, mimikou, navazovat vztahy
 • schopnost chápat druhého, příležitost být pochopeno
 • fyzická zdatnost, motorická obratnost
 • kreativita, rozvoj představivosti a fantazie
 • citová vyrovnanost
 • nové způsoby chování
 • pocit zdraví, který je výsledkem tělesné, duševní a společenské pohody, získané spontánní hrou

 

RIZIKA:

 

Učitelka musí respektovat, že dítě má plné právo hru odmítnout. Má mít také možnost hrát si samo. Učitelka by se měla především vyvarovat manipulování s dítětem, neměla by vstupovat do hry a přeorganizovávat ji.

 

Pozorování hry dětí.

 

Věk dítěte: 3 – 4 roky

Dítě kolem třetího až čtvrtého roku si hraje rádo a přirozeně samo. Druhé dítě ke své hře nepotřebuje, ale pozoruje jeho hru a inspiruje se jí. Rádo si hraje s kostkami, kreslí, maluje. Na pískovišti si staví tunely, hrady, dělá bábovičky. Při hře si povídá samo s hračkou – hračka představuje kamaráda (také odpovídá za hračku). Příklad: čtyřletý chlapeček si hraje s medvídkem, povídá si s ním a odpovídá za medvídka. Když jdeme na vycházku a také na oběd, chce vzít medvídka sebou, nechce ho nechat samotného – je to jeho kamarád. Holčička si hraje s panenkou – je to její miminko. Panenka je nemocná a holčička s ní jde k paní doktorce, aby ji prohlédla. Sama představuje paní doktorku i maminku. Hraje si s hračkou sama, nepotřebuje druhého kamaráda. Často se stává, že si chce hrát s hračkou, s kterou si hraje druhé dítě. Svou hračku nerado někomu půjčuje.

 

Věk dítěte: 4 – 6 let

Dítě v tomto věku se už plynule dorozumí, je iniciativní. Jeho hra je mnohem pestřejší, námětově bohatší. Dítě ke své hře vyhledává skupinu dětí, hraje si v kolektivu, vytváří a přijímá herní pravidla. Je velmi vynalézavé, tvořivé, zkouší celou řadu nových věcí, uplatňuje ve hře své nápady, je soutěživé, rozvíjí hru, potřebuje ke své hře dostatek prostoru a času. Často pokračuje ve hře i další dny. Například při stavbě z kostek: jeden den vytvoří nějakou stavbu, příští den ji dále rozvíjí a přistavuje další díly, doplňuje jinými hračkami. Je potřeba, aby učitelka respektovala hru dětí a nechala jim prostor, dostatek času a individuální přístup

Hry dětí jsou konstruktivní i námětové, zapojují do ní svoji fantazii a tvořivost. Rády si hrají ve skupině ostatních dětí, věnují se kolektivním hrám. Dítě se dokáže rozdělit o hračku, půjčit ji svému kamarádovi, dokáže hrát hry s pravidly (Člověče, nezlob se, Pexeso).

Hra je v porovnání s hrou dítěte tříletého nápaditější, náročnější, dokáže se domluvit s kamarádem, hry jsou námětové, dokáže se soustředit na hru a dokončit svou hru. Šestileté dítě dokáže vymyslet novou hru. Příklad: šestiletá holčička „Děti, kdo si chce se mnou zahrát novou hru? Pojďte se mnou. Budeme si hrát na školu. Já budu paní učitelka a vy děti. Dáme si židličky ke stolečku v blízkosti tabule adt.“Děti se mezi sebou domlouvají, respektují řídící úlohu holčičky. Hra děti baví – učitelka nezasahuje do hry. Děti také velmi rády hrají hry soutěživé a vyžadují zařazování těchto her, např. „Židličková“, „Stromeček x hříbeček“, mají rády hry typu „Čáp ztratil čepičku“, „Co se změnilo“ adt.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6