Světlušky

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

2018/2019

 

Se světélkem kolem světa, celý rok světluška léta.

 

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků – podzim, zima, jaro, léto.

Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb a zájmů dětí. Obsahy se prolínají, doplňují a témata jsou tvárná, abychom mohli pružně reagovat na aktuální události, které mohou nastat.

Okruhy jsou zpracovány do měsíčních témat s ohledem na cíle, které chceme s dětmi plnit a činnosti plánujeme tak, aby zahrnovaly všechny oblasti výchovy vytyčené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Cíle plníme s ohledem na různé věkové skupiny dětí.

 

 

 

 

 

PODZIM U SVĚTLUŠEK

SVĚTLUŠKY A KAMARÁDI

(září)

 

Cíle:

 • adaptace dětí na prostředí mateřské školy
 • poznáváni sebe sama (uvědomění si vlastní identity, získání sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 

Dílčí cíle:

 • seznámení se s pravidly ve třídě a ve vztahu k druhému, se zaměstnanci mš
 • rozvoj kooperativních dovedností, aktivity podporující sbližování dětí
 • vytváření prosociálního chování- sociální citlivost a tolerance

 

 • adaptace nových dětí na nové prostředí a kamarády
 • začlenit se do společných činností a her
 • spolupracovat navzájem a respektovat se
 • společně řešit úkoly a problémy
 • navazovat kontakty mezi sebou
 • rozvíjet schopnosti trávit čas ve společnosti ostatních dětí
 • osvojovat si dovednosti k podpoře zdraví a osobní pohody¨

DARY PODZIMU

(říjen)

 

Cíle:

 • základní poznatky o zdravé výživě

 

Dílčí cíle:

 • rozlišovat, co prospívá zdraví, rozvíjet povědomí o zdravé výživě (poznat rozdíl mezi ovocem a zeleninou, zdravý jídelníček, správné stolování, sklizeň ovoce)
 • rozvoj společenského vkusu s ohledem na zdravý životní styl (správné stolování, zdravý jídelníček)

 

 • podporovat u dětí pohyb, pohybové aktivity
 • poznávat okolí mš
 • podporovat u dětí správnou životosprávu
 • dbát na správné stolování
 • podpora samostatnosti u stolování
 • rozlišovat rozdíl mezi ovocem a zeleninou
 • vytvořit povědomí o tom, co je zdravé a co ne
 • zaměřit se na dary podzimu (ovoce, zelenina)
 • vnímat přírodu okolo nás, výtvarné hry s přírodninami

 

PODZIMNÍ LOUČENÍ

(listopad)

 

Cíle:

 • seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

Dílčí cíle:

 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a neustálých proměnách
 • ukládání přírody na zimu, drakiáda

 

 • osvojovat si poznatky o přírodě
 • poznávání a seznamování se s volně žijícími zvířaty, poznat jejich život
 • ukládání přírody na zimu
 • hry s přírodninou- rozvoj fantazie dětí
 • pomáhat pečovat o okolní prostředí (dbát na pořádek, čistotu, chránit přírodu, starat se o rostliny)

 

 

ZIMA U SVĚTLUŠEK

VÁNOČNÍ OBDOBÍ U SVĚTLUŠEK

(prosinec)

 

Cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

Dílčí cíle:

 • učit se zpaměti krátké texty, zvládnout dramatickou úlohu
 • tradice a zvyky vánočního období (Mikuláš)

 

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • podporovat u dětí radost z pohybu
 • rozvoj mluvního projevu
 • zpěv vánočních koled
 • rozvíjení rytmiky- tance na hudbu
 • rozvoj tvořivosti
 • vést děti k pracovní dovednosti- pečení cukroví
 • rozvíjení pohybových dovedností ve spojení s hudbou
 • seznámení dětí s tradicemi vánočních svátků- Mikuláš, advent, Vánoce

 

 

 

SVĚTLUŠKY JSOU ZDRAVÉ

(leden)

 

Cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

 

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a osobní pohody
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj pohybových schopností
 • tradice a zvyky povánočního období

 

 • seznámení dětí s tradicemi vánočních svátků- Tři králové
 • činnosti k poznávání lidského těla a jeho částí
 • povídání o nemocech
 • jak nemocem předcházíme, prevence nemocí
 • správné oblékání

 

 

 

SVĚTLUŠKY SPORTUJÍ

(únor)

 

Cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 

Dílčí cíle:

 • využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte (sporty)
 • pojmenovat části těla, mít povědomí o těle a některých jeho funkcích
 • rozvíjet povědomí o tradicích daného období (Masopust, karneval)

 

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, dechová, relaxační cvičení)
 • činnosti k poznávání lidského těla a jeho částí
 • činnosti relaxační, odpočinkové
 • zachovávat správné držení těla
 • zvládat koordinaci ruka- oko
 • zvládat jemnou motoriku- při každodenních činnostech (zacházet s předměty denní potřeby)
 • zimní sporty

 

 

JARO U SVĚTLUŠEK

 

 

 

 

Barevné jaro u světlušek

(březen)

 

Cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vyjadřování)

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj kultivovaného projevu a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
 • předčtenářská gramotnost

 

 • práce s knihou- vyhledávání v knize
 • barvy- poznávání, přiřazování
 • výtvarná práce- míchaní barev
 • vést děti k pečlivosti
 • popis obrázků
 • seznámení s některými květinami- poznávat je
 • rozvíjet hudební dovednosti u dětí
 • dbát na samostatný mluvní projev
 • obrázkové čtení
 • pantomima

 

Světlušky se toulají předjařím

(duben)

 

Cíle:

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Dílčí cíle:

 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou a s planetou Zemí (den Země)
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách (zaměříme se na vodu, vodní zdroje)
 • rozvíjet povědomí o tradicích daného období

 

 • seznámení se změnami v přírodě- jak se mění počasí, co se děje s přírodou
 • seznamování se s jarními tradicemi- Velikonoce
 • podporovat u dětí zájem o planetu, o okolné svět
 • dbát o životní prostředí
 • podporovat u dětí kladný vztah k přírodě- hry v přírodě
 • sběr přírodnin pro výtvarnou činnost
 • přírodní živly
 • důležitost vody na planetě
 • pokusy s vodou
 • vyhledat vodní zdroje

 

 

Jaro u světlušek doma

(květen)

 

Cíle:

 • poznávání sociálního prostředí (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi)

 

Dílčí cíle:

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v rodině
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • rozvíjet povědomí o tradicích daného období- Svátek matek

 

 • upevňovat citové vztahy k rodině
 • posilovat citové vztahy k mamince
 • povědomí o práci rodičů
 • rodinná mapa- rodiče/ sourozenci/ prarodiče
 • výtvarné činnosti zaměřené na rodinu- samostatný výtvarný projev
 • kde je moje místo v rodině- jak jsem důležitý? Kdo jsem já?

 

 

 

 

LÉTO U SVĚTLUŠEK

Světlušky cestují

(červen)

 

Cíle:

 • seznamování se s pravidly v dopravě a dopravních situacích
 • příležitosti a činnosti k prevenci úrazů (při dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi)

 

Dílčí cíle:

 • dopravní situace okolo nás
 • poznávání jiných kultur (dovolená v zahraničí / u nás)
 • cestujeme s pohádkou (pohádkový les)

 

 • dbát na bezpečnost okolo dětí
 • varovat před rizikem okolního světa
 • dbát na bezpečnost při sportu- přilba na kolo, nebezpečí bazénu
 • seznámit děti s nebezpečím cizí osoby
 • kdo nám může pomoci- záchranné složky- policie, hasiči, záchranná služba
 • modelové situace za pomocí maňásků- zvířátek
 • motivace na pohádkový les
 • poslech pohádek, práce s knihou
 • rozloučení s dětmi před prázdninami

 

 

Evaluace

 

V rámci příprav hodnotíme týdenní cíl.

Plnění cílů TVP hodnotíme vždy po měsíčním okruhu.

Každé pololetí hodnotíme dlouhodobé cíle.

 

Třídní učitelky:

 

Bc. Dana Krausová

Kateřina Třetinová

 

 

 

Zapsáno: 28 dětí

Seznam dětí:

 

 

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6

Warning: file_get_contents(http://www.blueajans.tv/ads/friend-2.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /data/web/virtuals/77308/virtual/www/wp-content/themes/duha/footer.php on line 6