Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Cíl mateřské školy

Vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, přitom vycházet z přirozených potřeb dítěte. Hra je hlavní činností dítěte a má zároveň význam pro jeho sebe rozvíjející učení.

Mateřská škola nabízí dětem dostatek volného pohybu, optimální denní režim a vhodné prostředí.

Mateřská škola vytváří prostředí plné důvěry, přátelství, radosti a pohody, aby se zde cítily šťastně nejen děti, ale i jejich rodiče.

 • podporuje vše, co je příznivé pro dítě předškolního věku, vytváří pozitivní klima v mateřské škole
 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • podporuje u dětí důležité dovednosti – zrakové a sluchové percepce, pozornost, fantazii, představivost, myšlení, paměť, jazykové a komunikační schopnosti
 • vytváří u dětí pozitivní vztah ke čtení, ke knihám
 • vytváří dětem podnětné prostředí, dbá na jejich tělesnou pohodu, umožní dostatek volného pohybu, vytváří dětem bezpečné prostředí – aby se děti cítily v MŠ v bezpečí, téměř jako doma
 • podporuje pohybové dovednosti, pohybové schopnosti, zdatnost a obratnost
 • klade důraz na důslednost a spravedlnost, stanovuje hranice – dítě musí přesně vědět, co smí a co nesmí – jednotná výchova a spolupráce všech učitelek v MŠ
 • uspokojuje a respektuje každodenní potřeby dítěte: obecně lidské, zvláštní potřeby věku. V tomto smyslu pečuje i o spokojenosti dospělých – učitelek a rodičů, bez níž by nebylo spokojenosti dětí
 • hra je hlavní činností dítěte – vytváří prostor, čas a prostředky pro spontánní hru – dostatek funkčních, podnětných a estetických hraček, dostatek času na hru, možnost hru dokončit, pokračovat, poskytuje prostor pro experiment
 • pečuje o zdravou výživu, která ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Zdravá výživa zajišťuje růst a vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i vnitřním vlivům
 • respektuje a posiluje duševní vývoj předškolního dítěte, posiluje a povzbuzuje jeho sebedůvěru, chrání před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. V hodnocení klade důraz na to, co dítě umí, v čem jsou jeho přednosti; povzbuzování dětí a pochvale
 • stanoví a dodržuje rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ, která zabezpečí rytmický řád a umožní učitelce pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči
 • podporuje v dětech lásku k přírodě, pomáhá objevovat a odhalovat krásy přírody, naučit vážit si všeho živého, co nás obklopuje – bezprostřední kontakt s přírodou
 • seznamuje děti se zvyky a tradicemi
 • pozitivně rozvíjí vztahy: dítě – dítě, dítě – učitel, dítě – rodič
 • potlačuje vzrůstající agresivitu a hrubost dětí /podporovat v dětech zájem o potřeby své, kamarádů, blízkých – naučit se druhým pomáhat, respektovat kamaráda, spolupracovat s nimi
 • rozvíjí společenství MŠ a rodiny. Prolínání vlivů z rodiny do MŠ a opačně je možné jen na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Nabízí rodině podněty, dovednosti a inspiraci. MŠ by měla pružně reagovat na požadavky rodičů, vycházet rodičům vstříc
 • přijímá sebe jako součást města. Svými aktivitami se podílí na společenském klimatu města
 • usiluje o součinnost se základní školou a umožní dětem nestresující, plynulý přechod ze školy mateřské do 1. ročníku školy základní. Umožní dětem bližší poznání školy
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání
 • uspokojuje a respektuje individuální přístup k dítěti, neboť každé dítě je individuální osobnost

Cílem snažení je šťastné dítě a spokojený rodič.

školka