Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Organizace dne

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku, tak na poduškách. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.

6:30 – 8:00

 • doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

8:00 – 9:40

 • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost,
 • hygiena, ranní svačina (8:00 – 8:20hod – třída „Sluníček“ a „Mravenečků“; 8:20 – 8:40hod – třída „Motýlků“)
 • řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu
 • individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • smyslové hry, jazykové chvilky, ranní cvičení dle potřeby,
 • didakticky zacílené činnosti ve skupinách i jednotlivě zaměřené i na spontánní učení
 • spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity
 • osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9:15 – 11:15

 • pobyt venku – 1. třída „Sluníček“ a 2. třída– „Mravenečci“

9:40 – 11:45

 • pobyt venku – 3. třída „Motýlci“

11:15 – 11:45

 • hygiena, oběd – 1. třída – „Sluníček“ a 2. třída –„Mravenečci“

11:45 – 12:15

 • hygiena, oběd – 3. třída „Motýlci“

11:45 – 14:00

 • hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, klidové aktivity dětí

14:00 – 14:30

 • hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00

 • volné činnosti a aktivity dětí, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, rozcházení dětí

Povinné předškolní vzdělávání je organizováno v době od 8:00 – 12:00 hod.

V MŠ DUHA je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

Třídy mají zaměření – „Zdravá mateřská škola“

školka