Mateřská škola
je dnes zavřena
Mateřská škola Duha

Motýlci

Motýlci

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje třídu maximální počet 20-ti dětí (10 chlapců a 10 děvčat).

S dětmi zde pracují paní učitelky: Markéta Trojáková, Bc. Jana Zemanová a asistentka pedagoga Lucie Martinková.

Jedná se o třídu dětí docházejících od MŠ v posledním roce, tedy s povinnou školní docházkou a také dětí s odloženou školní docházkou. Nejen z tohoto pohledu, je jedním z cílů třídy Motýlků propracovaná a komplexní příprava dětí pro zdárný vstup do základní školy s přihlédnutím na individuální potřeby každého dítěte.

Spolu s dětmi se budeme snažit vytvářet bezpečný prostor pro vlastní sebepoznání, zkoumání, objevování i tvoření k čemuž nám bude nápomocný třídní vzdělávací plán „VŠUDYBÝLEK POZNÁVÁ SVĚT“. Motýlek Všudybýlek je našim všetečným průvodcem známými i neznámými místy. Děti budou vedeny nebát se chybovat ba naopak, považovat chybu za okamžik, od kterého se dějí velké změny – vnímat chybu jako impuls, že cesta, kterou šly, nebyla správná a je třeba zkoušet cestu jinou. 

Všudybýlek poznává SVĚT

Třídní vzdělávací plán, třída „MOTÝLCI“ pro školní rok 2023/2024

Celým školním rokem nás bude provázet motýlek Všudybýlek, který nám ukáže krásy i záhady světa. Provede nás nejen našim každodenním rituálem her a činností, ale bude nás seznamovat také s kouzly modré planety. Dobrodružství na cestách je hlavním vodítkem a motivačním prvkem. Zabalte si kufr a vyrážíme poznávat SVĚT! Toužíme mnohé poznat, nové objevit a jiné dokázat …  

Všudýbýlek společně s dětmi poznává, nakukuje, prozkoumává záhadné světy:

Magický svět smyslů

Základní charakteristikou užití „Světa magických smyslů“ je zkoumání světa chutí, čichem, sluchem zrakem i hmatem. Smyslové, realistické a prožitkové metody jsou stěžejní v nabídce činností.

Svět tajemství a fantazie

Základní charakteristikou užití „Světa tajemství a fantazie“ je nejen v objevování fyzikálních a přírodních zákonů formou pokusů, objevů, her, výtvarných činností i rukodělných prací, ale také ve světě pohádek, příběhů a knih moudrostí, či ve světě námětových her a dramatizace. 

Svět pokladů srdce

Základní charakteristikou užití „Světa pokladů srdce“ je především rozvíjení a chápání emočního cítění, mezilidských vztahů, lidských vlastností, ale také samozřejmě vše spojené s lidským tělem, jeho částmi i jejich funkcí, ochrana zdraví, zdravý životní styl, životospráva, nemoci, prevence onemocnění a hlavně veškerý pohyb (pohybové hry i řízené cvičení)

Svět kde nejsem sám

Základní charakteristikou užití „Světa kde nejsem sám“ je především sounáležitost s rodinou, kamarády, prostředím mateřské školy i města kde žiji, patří zde však i oblast charitativních činností, seznamování s jinými národy, jejich odlišnosti i výjimečnost; do této složky zařazujeme také veškeré akce ve spolupráci s rodinou (Drakiáda, Tvořivé dílničky, Den země, Pohádkový les) a akce ve spolupráci s městem (vystoupení u příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu“, vystoupení na „Mysliveckém plese“, vystoupení ke „Dni matek“ pro členky Červeného kříže ze Starého Zubří, vystoupení na „Kácení máje“ pro sbor dobrovolných hasičů ze Starého Zubří)

Svět radovánek

Základní charakteristikou „Světa radovánek“ jsou veškeré zvyky, svátky, lidové tradice, spolu s písničkami, básničkami, hrami i činnostmi našich babiček, aktivitami vztahující se k jednotlivým ročním obdobím (pro představu uvádíme jen některé: např. pouštění draků, stavění sněhuláků, bobování, pletení věnečků, sbírání hříbků, kaštanů i bylinek, hrabání listí, sázení semínek a sazeniček do záhonků, oslava svátků sv.Martina, Vánoc, Mikuláše, Velikonoc, Den matek, Den země atd.) Zajímat se však budeme také o zvyky a tradice jiných národů.

Svět modré planety

Základní charakteristikou užití „Světa modré planety“ je především poznávání, objevování a zkoumání krás celé živé i neživé přírody, rozšiřování znalostí ze světa zvířat, rostlin a jejich skupin (např. ptáci, hmyz, živočichové jednotlivých kontinentů, bylinky, houby, aj.) vnímání proměn v čase – denní aktivity, střídání ročních období a jejich charakteristických znaků, prohlubování znalostí i názvosloví počasí, nakoukneme také do tajů vesmíru, planet, kontinentů a národností.

Svět mistrů

Základní charakteristikou užití „Světa mistrů“ je osvojování aktivit jednotlivých profesí v praxi, děti si budou nejen na různá povolání „hrát“ ale budou pracovat jako kuchaři, cukráři, sportovci aj. Půjde o rozvíjení polytechnických dovedností (zatlouct hřebíček, zašroubovat matičku, ale také nakrájet okurek, oškrábat jablíčko, nastrouhat tvrdý sýr, upéct pizzu, udělat ovocný salát, nasušit křížaly aj.) Budeme praktickými činnostmi rozšiřovat dovednosti vašich dětí.

Svět malého školáka

Základní charakteristikou užití „Světa malého školáka“ je oblast přípravy dětí na bezproblémový vstup do základní školy, půjde zde hlavně o získávání a osvojování kognitivních (rozumových) dovedností, rozvoj předčtenářské i předmatematické gramotnosti, osvojování a rozvíjení grafomotoriky i vizuomotoriky, vytváření správných pracovních návyků (usazení při kreslení i jídle, používání příboru, úchop tužky, pravolevá orientace, aj.)  Tato oblast pak také zahrnuje rozvíjení samostatnosti a sebeobsluhy (převlékání, zapínaní zipu, knoflíků, zavazování tkaniček, používání kapesníku, umýt si automaticky ruce po užití WC, utření zadečku po vykonání potřeby aj.) vést děti k hledání řešení i bez asistence dospělého či volit přiměřené tempo při jednotlivých aktivitách.

školka