Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Organizace a provoz

Zřizovatelem školy je město Zubří.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hodin.

Kapacita mateřské školy DUHA je 76 dětí.

Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Děti mají možnost docházet v době uzavření mateřské školy do MŠ, Sídliště 6. května v Zubří. Prázdninové uzavření školy projednává ředitelka se zřizovatelem.

Přijímací řízení do MŠ DUHA:

 • termín stanoví ředitelka MŠ DUHA, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního zpravodaje, vyhlášením v místním rozhlase, na webových stránkách MŠ DUHA a umístněním v MŠ DUHA
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Rodiče dítěte obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte, a to buď osobně, nebo poštou. Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je vyvěšen na hlavních dveřích MŠ DUHA. Děti jsou vedené pod pořadovým číslem. Ředitelka se při rozhodování řídí vydanou směrnicí – „Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“
 • do mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, a to ve věku od 3–6 let, v případě volného místa i děti mladší. Oblasti péče a podmínky vzdělávání dětí 2–3letých jsou uvedeny dále
 • od září 2017 je předškolní vzdělávání pro děti v posledním ročníku povinné. Povinné předškolní vzdělávání je od 8:00 hod. do 12:00 hod.
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko – psychologické poradny či speciálního pedagogického centra příslušného zaměření. Pro tyto děti bude vypracován plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán, na jehož základě budeme děti dále rozvíjet a napomáhat jim vyrovnávat nerovnoměrnosti jejich vývoje.

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě bez omluvy zástupcem do mateřské školy nejméně měsíc nedochází
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • v průběhu zkušební doby a na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko – psychologické poradny nedoporučují docházku do MŠ

Zástupce dítěte je povinen oznámit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě co nejdříve.

Zástupce dětí v posledním ročníku jsou povinni omlouvat dítě a zapsat jejich nepřítomnost do “Omluvného listu“

Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních údajích dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí dítěte od jejich zástupce, do doby převzetí rodičů nebo jimi pověřené osobě.

Konzultační hodiny: lze předem domluvit s ředitelkou školy nebo třídními učitelkami. Drobné dotazy lze zodpovědět ráno nebo při odchodu dětí z MŠ domů.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu, a to písemnou formou.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny při MŠ. Platba stravného se provádí na účet MŠ nebo složenkou. Rodič je povinen zajistit zaplacení v daném termínu.

Možnost adaptace pro nové děti

Organizace provozu dle podmínek školy:

 • ranní scházení dětí do mateřské školy je do 8 hodin. MŠ je z důvodů bezpečnostních celodenně uzavřena. Rodiče mohou využít čip, který obdrželi při nástupu dítěte do MŠ DUHA., popřípadě je vstup možný přes videotelefon. Pozdější příchod je respektován
 • rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom mohou opustit budovu školy
 • děti jsou rozdělovány do tříd:
  1. třída „Sluníček“
  2. třída „Mravenečci“
  3. třída „Motýlci“
 • dvě oddělení jsou heterogenní, tzn. od 2,5 – 6 let věku dětí
 • třetí oddělení je určeno pro děti v posledním roce docházky do mateřské školy a pro děti s odloženou školní docházkou
 • po příchodu do mateřské školy se dítě zapojí do činností dle svého přání a do režimu dne, který je dán režimem školy
 • v jídelně se děti stravují ve dvou skupinkách. Při stolování používají děti příbory. Děti jsou vedeny k sebeobsluze a čistotě při stolování. Děti nejsou nuceny jíst stravu, která jim nechutná. Ranní svačinky jsou podávány od 8.00 hod, a to v jídelně pro děti ze třídy „Mravenečků“ a v 8.20 hod pro děti ze třídy „Motýlků“. Svačina pro děti ze třídy „Sluníček“ je podávána v samotné třídě. Obědy jsou podávány na dvě etapy, podle tříd (Mravenečci a Motýlci). Oběd pro děti ze třídy „Sluníček“ je podáván v samotné třídě
 • ve třídách je dětem umožněn dostatek tekutin pro zajištění pitného režimu. Děti zde mají připraveny hrníčky a konvici s čajem po celý den nebo džbán s vodou. Hrníčky se denně myjí
 • hygienické potřeby jsou uloženy ve skříni, v místnosti určené pro uklízečku MŠ. Děti mají svůj kartáček a zubní pastu. Zuby si děti čistí po obědě. Ručníky se vyměňují jednou týdně (dle potřeby, ušpinění – vícekrát)
 • každá třída má svou samostatnou šatnu. Své věci si odkládají do skříněk označených značkami. V sebeobsluze jsou děti vedeny k samostatnosti a k pomoci mladším dětem
 • pro odpolední odpočinek slouží třída „Sluníček“. Oděv si děti ukládají do košíků a převlékají se do pyžama. Starší děti, které nespí, odpočívají při pohádce ve třídě „Mravenečků“ a ve třídě „Motýlků“, a to na předem připravených poduškách
 • sourozenci bývají zařazováni do třídy spolu
 • nevhodné předměty jsou dětem odebírány a vráceny rodičům
 • v mateřské škole slavíme s dětmi narozeniny i svátky
 • dítě v mateřské škole potřebuje: celé náhradní oblečení, pyžamo, oblečení na školní zahradu nebo vycházku, vhodné přezůvky, gumáky, pláštěnku
 • do mateřské školy patří pouze zdravé dítě. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením nebo s jinými nemocemi / např. infekční nemocí /
 • logopedická péče je zajišťována pediatrem dětí.
školka