Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Mravenečci

Mravenečci

Třídní vzdělávací program 2022/2023

Charakteristika třídy

Třída, je nově vymalována, opatřena novým kobercem. Je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích, nízkých skříňkách a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků.

Třída má dostatečně velké prostory k využití, prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Děti mají pocit, že si v průběhu celého dne hrají, ale při hře budou plnit řadu úkolů, seznamovat  se s novými informacemi, experimentovat, zvolí si samy, jakou formou bude činnost pokračovat. Na řadu činností budeme opět využívat netradiční prostředí – les, potok, zahradu louku a další

Hernu, která je v dopoledních hodinách určena ke spontánním hrám, tělovýchovným chvilkám, cvičení a v odpoledních hodinách slouží pro odpolední odpočinek dětí. Třída je vybavena molitanovými podložkami pro odpočinek. Všechny hračky jsou dětem dostupné, vybavení hračkami je dostačující, bezpečné, vhodné pro všechny věkové skupiny.

Součástí třídy Mravenečků je také kvalitní, estetická koupelna a hygienické zařízení (WC) pro děti.

Třída Mravenečků je zaměřena na pohybovou výchovu, tvořivou a hudební výchovu.

Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech.

ROK S FERDOU MRAVENCEM

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků-podzim, zima, jaro, léto.

Integrované bloky jsou zaměřeny na zvyky a tradice spojené s vnímáním změn, které se zároveň dějí v přírodě. Pozornost věnujeme změnám ročního období, klimatickým jevům, poukazujeme na přírodu, její krásy, nutnost ji ochraňovat, zajímáme se o zvířata a rostliny. Vedeme děti k objevování, rozvoji logického a kritického myšlení a smyslu pro ekologii.

Naším cílem je vzbudit u dětí zvídavost, lásku k přírodě, naší vlasti a úctu k tradicím.

PŘI PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTÍ SE BUDEME ŘÍDIT HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:


1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.


Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.


Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

Třídní učitelky: Kateřina Třetinová, Kateřina Urbanová

Asistent pedagoga: Lucie Martinková

Zapsáno 26 dětí 10 dívek a 16 chlapců

Věkové složení skupiny:    4-5 leté děti         

                                              5- leté děti         

Počet dětí navštěvující MŠ prvním rokem:   3

Předškoláci: 8

školka