Školka dnes otevřena
od 06:30 do 16:00
Mateřská škola Duha

Světlušky

Světlušky

Charakteristika třídy

Třída je heterogenní a dochází do ní celkem 27 dětí.
Složení skupiny: 16 chlapců, 11 dívek
Věkové složení skupiny: 2 – 3 leté děti . . 3 – 4 leté děti
Počet dětí navštěvující MŠ prvním rokem: 15

Třída,  je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených policích a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků. Má dostatečně velké prostory k využití, prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třída je vybavena dřevěnými lůžky pro odpočinek, která odpovídají hygienickým požadavkům. Všechny hračky jsou dětem dostupné, vybavení hračkami je dostačující, bezpečné, vhodné pro všechny věkové skupiny. Součástí třídy Světlušek  je také kvalitní, estetická koupelna a hygienické zařízení (WC) pro děti. Zaměření Světlušek je na hudební a pohybovou výchovu. Využíváme ke zpěvu různé hudební nástroje (klavír, orffovy nástroje, xylofon…), pohybové zaměření, jóga pro děti, lokomoční pohyby. Ke každému dítěti budeme přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech.

Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi, objevovat svět nás baví, jsme veselí a moc hraví!

– Motto třídy

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,
U SVĚTLUŠEK JE VŽDY PRÍMA.
JSME TU VŠICHNI KAMARÁDI,
CO SE MAJÍ SPOLU RÁDI.
SLUNCE, DUHA, DÉŠŤ I MRAK,
VŠEHO NECH A POJĎ SI HRÁT!!!
ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ A ZELENÁ
KAŽDOU BARVU NAŠE ŠKOLKA MÁ.

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2021/2022

Putování se Světluškou Janinkou a broučkem Kovaříčkem

TVP je rozdělen do čtyř integrovaných bloků-podzim, zima, jaro, léto.

Integrované bloky jsou zaměřeny na zvyky a tradice spojené s vnímáním změn, které se zároveň dějí v přírodě. Pozornost věnujeme změnám ročního období, klimatickým jevům, poukazujeme na přírodu, její krásy, nutnost ji ochraňovat, zajímáme se o zvířata a rostliny. Vedeme děti k objevování, rozvoji logického a kritického myšlení a smyslu pro ekologii.

Naším cílem je vzbudit u dětí zvídavost, lásku k přírodě, naší vlasti a úctu k tradicím.

Cíle programu

  • adaptace dětí na prostředí mateřské školy
  • vest děti k vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti živé a neživé přírody a rozmanitosti lidí
  • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální I neverbální
  • směřovat výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, vytváření zdravých postojů a návyků
  • rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie dětí
  • vytvářet podmínjy pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu v mateřské škole
  • respektovat individuální potřeby dítěte
  • učit se pozitivně vnímat své tělo a uvědomovat si jeho funkce a možnosti, chránit své vlastní zdraví i druhých
  • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, prohlubovat znalosti enviromentální výchovy
  • rozvíjení schopností spolupracovat, vést děti k pochopení a respektování pravidel společného soužití

Třídní učitelky: Bc. Vladimíra Janošková, Kateřina Třetinová

školka